Sygnały alarmowe (A)1. Sygnał A1 "Alarm"

1) Trzy białe światła migające na czole lokomotywy i jednocześnie jeden długi i trzy krótkie dźwięki syreny lub gwizdawki lokomotywy, powtarzane kilkakrotnie

_______________O O O

2) Jeden długi i trzy krótkie dżwięki syreny warsztatowej, gwizdawki lub syreny lokomotywy, trąbki, gwizdawki ustnej lub dzwonka aparatu telefonicznego, powtarzane kilkakrotnie

_______________O O O

UWAGA: Pod pojęciem "gwizdawki lub syreny lokomotywy" należy rozumieć również sygnały dawane przez inne pojazdy trakcyjne wyposażone w urządzenia do dawania sygnałów dźwiękowych.

3) Sygnały alarmowe (A1) podawane są w celu powiadomienia pracowników kolejowych o istniejącym lub możliwyn zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa osobistego pracowników, jak np. napad złoczyńców itp., osób trzecich lub całości mienia kolejowego.

4) Sygnał alarmowy według ust. 1 pkt. 1 podaje drużyna pojazdu trakcyjnego w przypadku zatrzymania się pociągu z niewiadomych przyczyn na torze szlaku dwu- lub wielotorowego, bądź w razie stwierdzenia nieosygnalizowanej przeszkody do jazdy pociągu na torze szlakowym. Na szlaku jednotorowym sygnał alarmowy według ust. 1 pkt. 1 podaje się w razie stwierdzenia zagrozenia bezpieczeństwa ruchu.

5) Sygnał alarmowy według ust.1 pkt. 1 należy podawać do czasu ustalenia, że nie ma przeszkody do jazdy po sąsiednich torach, bądź do czasu przepisowego osłoniecia przeszkody.

6) Po odebraniu sygnału A1 drużyna pojazdu trakcyjnego innego pociągu jadącego na szlaku powinna tak regulować szybkość jazdy, aby pociąg mógł być zatrzymany przed napotkaną przeszkodą do jazdy.

7) Pracownicy mający przybory sygnałowe powinni powtarzać usłyszane sygnały alarmowe do czasu rozpoczęcia akcji ratunkowej.


2. Sygnał A2 "Pożar"

Jeden długi i dwa krótkie dźwięki syreny warsztatowej, gwizdawki lub syreny lokomotywy, gwizdawki kotła parowego, syreny alarmowej, trąbki sygnałowej lub gwizdawki ustnej, powtarzane kilkakrotnie.

_______________O O

1) Sygnał pożarowy A2 "Pożar" podaje się w celu powiadomienia straży pożarnej i służby kolejowej o powstaniu pożaru na terenie kolejowym.

2) Pracownik kolejowy, który dostrzegł pożar, powinien rozpocząć podawanie sygnału A2 "Pożar" i powiadomić straż pożarną. Jeżeli pracownik ten nie ma pzyrządu do dawania sygnałów słuchowych, powinien niezwłocznie zawiadomić o pożarze pracownika mającego przyrząd sygnałowy słuchowy.

3) Maszyniści czynnych pojazdów trakcyjnych znajdujących się na terenie stacji powinni powtarzać sygnał pożarowy.
Niezależnie od tego, personel kolejowy powinien natychmiast powiadomić starże pożarne, zgodnie z postanowieniami regulaminu technicznego.


3. Sygnały alarmu powietrznego:

1) Sygnał A3 "Ogłoszenie alarmu powietrznego dla stacji"

1) Modulowany ton syreny lub krótko przerywany ton gwizdawki lokomotywy (10 sek. ton, 1 sek. przerwy) trwający 2-3 minuty

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

2) Nadawanie przez urządzenia radiofonii przewodowej (głośnik) słowami "Ogłaszam alarm powietrzny dla stacji (wymienić nazwę stacji)", powtórzone trzykrotnie.

3) Alarm powietrzny zarządza się w celu uprzedzenia pracowników stacyjnych i liniowych o grożącym niebezpieczeństwie napadu powietrznego.


2) Sygnał A4 "Odwołanie alarmu powietrznego dla stacji"

1) Ciągły ton syreny lub gwizdawki lokomotywy, trwający nieprzerwanie 3 minuty

_________________________________________________________

2) Nadawanie przez urządzenia radiofonii przewodowej (głośnik) słowami "Odwołuję alarm powietrzny dla stacji (wymienić nazwę stacji)", powtórzone trzykrotnie.

3) Odwołanie alarmu ma na celu powiadomienie pracowników o przejściu niebezpieczeństwa napadu powietrznego.


3) Sygnał A5 "Podawanie sygnałów alarmu powietrznego pociągom na szlaku"

Dzienny
Chorągiewka koloru
niebiesko-żółtego
Nocny
Białe światło migające
latarki ręcznej

Wskazane sygnały należy podawać pociągom w ruchu w sposób widoczny.


4) Sygnał A6 "Potwierdzenie otrzymania sygnału alarmu powietrznego przez pociąg na szlaku"

Modulowany ton syreny lub krótko przerywany ton gwizdawki lokomotywy (10 sek. ton, 1 sek. przerwy) trwający 2-3 minuty

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Potwierdzenie zrozumienia otrzymanego sygnału alarmu powietrznego oraz powiadomienie drużyny pociągowej o odebraniu sygnału podaje maszynista pociągu sygnałem A6.


4. Sygnały alarmu chemicznego:

1) Sygnał A7 "Ogłoszenie alarmu o skażeniach dla stacji"

1) Przerywany ton syreny lub gwizdawki lokomotywy - trwający 2-3 minuty, przy czym każdy ton trwa 10 sek, a każda przerwa 15 sek.

______   _______   ______   ______

2) Nadawanie przez urządzenia radiofonii przewodowej (głośnik) słowami "Ogłaszam alarm o skażeniach dla stacji (wymienić nazwę stacji)", powtórzone trzykrotnie.

3) Alarm chemiczny zarządza się dla pracowników stacji kolejowych, w celu ostrzeżenia o grożącym niebezpieczeństwie skażeń.


2) Sygnał A8 "Odwołanie alarmu o skażeniach dla stacji"

1) Ciągły ton syreny lub gwizdawki lokomotywy, trwający nieprzerwanie 3 minuty

_________________________________________________________

2) Nadawanie przez urządzenia radiofonii przewodowej (głośnik) słowami "Odwołuję alarm o skażeniach dla stacji (wymienić nazwę stacji)",
powtórzone trzykrotnie.

3) Odwołanie alarmu ma na celu powiadomienie pracowników o ustąpieniu niebezpieczeństwa skażeń.

UWAGA: Odwołanie alarmu A4 i A8 jest jedno dla obydwóch uprzednio ogłoszonych alarmów.Powrót do strony sygnałów

English version. Click here. Deutsch version. Klicken Sie hier.