Sygnały dawane przez drużynę pociągową (Rp)Drużyna pociągowa daje sygnały gwizdawką lub syreną pojazdu trakcyjnego, chorągiewką, reką, latarką ręczną, gwizdawką ustną, spłonkami lub też ustnie.


1.MASZYNISTA podaje następujące sygnały:

1) Sygnał Rp1 "Baczność"

Jeden długi ton gwizdawką lub syreną lokomotywy

___________________

Sygnał Rp1 "Baczność maszynista daje w następujących przypadkach:

a) po zatrzymaniu pociągu przed semaforem wjazdowym lub odstępowym wskazującym sygnał "Stój", wątpliwy lub nieoświetlony,

b) na wezwanie kierownika pociągu - przez odjazdem pociągu pasażerskiego zatrzymanego na szlaku,

c) przed każdym ruszeniem podczas pracy: pociągu roboczego, maszyny torowej i pojazdu pomocniczego dla ostrzeżenia robotników pracujących na torze lub obok niego,

d) przed wskaźnikami W6,

e) przed wskaźnikiem W7,

f) Przed wskaźnikiem WW2,

g) przed każdym ruszeniem lokomotywy w zakładzie taboru i przed wjazdem na obrotnicę,

h) przed tarczą ostrzegawczą Ow

i) dla ostrzeżenia osób znajdujących się na torach lub zbyt blisko toru,

k) we wszystkich przypadkach, gdy zachodzi potrzeba zwrócenia uwagi drużyny pociągowej oraz służby na szlaku i na stacjach,

l) przed każdym ruszeniem z miejsca pociągu towarowego z ludźmi.


2) Sygnał Rp2 "Osłonić pociąg"

Cztery długie tony gwizdawką lub syreną lokomotywy, powtarzane kilkakrotnie

_______________ _______________ ____________ _______________

Sygnał Rp2 "Osłonić pociąg" daje maszynista, gdy zajdzie potrzeba osłonięca pociągu na szlaku.


3) Sygnał Rp3 "Usunąć osłonę i wrócić do pociągu"

Jeden długi, jeden krótki i jeden długi ton geizdawką lub syreną lokomotywy

_______________O _______________


4) Sygnał Rp4 "Hamować średnio"

Jeden krótki ton gwizdawką lub syreną lokomotywy

O


5) Sygnał Rp5 "Hamować"

Trzy długie, szybko po sobie następujące tony gwizdawką lub syreną lokomotywy

_______________ _______________ _______________


6) Sygnał Rp6 "Odhamować średnio"

Jeden długi i jeden krótki ton gwizdawką lub syreną lokomotywy

_______________ O


7) Sygnał Rp7 "Odhamować"

Dwa długie tony gwizdawką lub syreną lokomotywy

_______________ _______________

Sygnały Rp4 "Hamować średnio", sygnał Rp6 "Odhamować średnio" i sygnał Rp7 "Odhamować" maszynista daje dla uregulowania szybkości jazdy pociągu, natomiast sygnał Rp5 "Hamować" maszynista daje dla zatrzymania pociągu.
Sygnały te są podawane, jeżeli potrzebne jest współdziałanie drużyny konduktorskiej.


8) Sygnał Rp8 "Rozpocząć popychanie"

Dwa krótkie tony gwizdawką lub syreną lokomotywy ciągnącej

O O


9) Sygnał Rp9 "Przerwać popychanie, pozostać pzy pociągu"

Jeden krótki i jeden długi ton gwizdawką lub syreną lokomotywy ciągnącej

O_______________


10) Sygnał Rp10 "Dalsze popychanie nie jest potrzebne. Odjechać od pociągu"

Cztery krótkie tony gwizdawką lub syreną lokomotywy ciągnącej

O O O O

1) Jeżeli na przodzie pociągu są dwie lokomotywy, sygnały gwizdawką lub syreną lokomotywy daje maszynista pierwszej lokomotywy.

2) Sygnały na zatrzymanie pociągu daje maszynista dowolnej lokomotywy.

3) W razie, gdyby przestała działać gwizdawka lub syrena lokomotywy, dalsza jazda pociągu powinna odbywac się z zaczhowaniem największej ostrożności.
Jeżeli przy tym pociąg jedzie na hamulcach ręcznych, to maszynista powinien zatrzymać pociąg i uprzedzić kierownika pociągu o niedziałaniu gwizdawki. Dalsza jazda powinna odbywać się ze zmniejszoną szybkością, pozwalającą na zatrzymanie pociągu bez udziału drużyny konduktorskiej.

4) W razie uszkodzenia gwizdawki lub syreny lokomotywy należy używać do dawania sygnału "Baczność" trąbki sygnałowej, w którą powinien byc wyposażony każdy pojazd trakcyjny.

5) Podczas mgły lub zamieci, utrudniających widoczność, należy w razie zepsucia sie gwizdawki lub syreny lokomotywy dojechać do najbliższej stacji ze zmniejszoną szybkością i zażądać lokomotywy pomocniczej.

6) Jeżeli wszystkie lokomotywy ciągnące i popychające wyposażone są w sprawne urządzenia radiołączności, maszyniści mogą porozumiewać się za pomocą tych urządzeń. W takim przypadku można nie stosować sygnałów Rp8, Rp9 i Rp10 podawanych gwizdawką lub syreną lokomotywy.


3. DRUŻYNA KONDUKTORSKA podaje następujące sygnały:

 

1) Sygnał Rp11 "Wsiadać"

Jeden długi ton gwizdawką ustną

____________________

Sygnał Rp11 "Wsiadać" stosuje się przed odjazdem pociągów pasażerskich i mieszanych.Sygnał Rp11 należy podać przed podaniem sygnału Rp12 "Gotów do odjazdu", a przy jednoosobowej załodze konduktorskiej - przed podaniem sygnału Rp14 "Odjazd pociągów pasażerskich".


2) Sygnał Rp12 "Gotów do odjazdu"

Dzienny
Podniesienie chorągiewki
sygnałowej
Nocny
Podniesienie latarki z
białym światłem

Sygnał Rp12 "Gotów do odjazdu" stosuje się przed odjazdem pociągów mających drużynę konduktorską.


3) Sygnał Rp1 "Odjazd pociągów towarowych i mieszanych

dwa długie tony gwizdawką ustną

_______________ _______________


Sygnał Rp14 "Odjazd pociągów pasażerskich"

Dzienny
Ręka podniesiona do góry
przez kierownika pociągu lub
konduktora znajdującego się
najbliżej lokomotywy,
zwróconego w stronę maszynisty,
oraz wypowiedziane
głośno słowo "Odjazd"
Nocny
Podniesienie do góry latarki
z białym światłem zwróconym
w kierunku mazynisty
przez kierownika pociągu lub
konduktora znajdującego się
najbliżej lokomotywy,
zwróconego w stronę maszynisty,
oraz wypowiedziane
głośno słowo "Odjazd"

4. Stosowanie sygnałów podawanych przez drużynę pociągową

1) Do dawania sygnału "Stój"drużyna konduktorska używa sygnałów D2 i D3.

2) Sygnał D2 i D3 "Stój" drużyna konduktorska pociągów jadących na hamulcach ręcznych, powinna stosować:

a) jeżeli maszynista nie usiłuje zatrzymać pociągu przed sygnałem Sr1 lub bądź Z1 "Stój",

b) jeżeli służba na stacji lub szlaku albo druzyna pociągowa innego pociągu daje sygnał D2 lub D3 "Stój",

c) jeżeli spostrzeże się w pociągu lub na torze przeszkodę, która zagraża dalszej jeździe pociągu,

d) jeżeli na dwutorowej linii nie przystosowanej do ruchu dwukierunkowego po dowolnym torze (bez dwukierunkowej samoczynnej blokady liniowej) pociąg wyjeżdża ze stacji na tor niewłaściwy, a drużyna konduktorska nie została o tym uprzedzona na stacji.

3) We wszystkich wymienionych przypadkach należy jak naśpieszniej przyciągnąć hamulce, po czym bezzwłocznie dawać sygnały D2 i D3 "Stój".

4) Sygnały D2 i D3 "Stój" dawane przez jednego z konduktorów powinni inni konduktorzy powtarzać ku przodowi, a w pociągach z lokomotywą popychającą - także ku tyłowi pociągu.

5) W pociągach z hamulcem zespolonym drużyna konduktorska, w razie zauważenia wymienionych przeszkód, powinna, zamiast dawania sygnałów D2 i D3 "Stój", zatrzymać pociąg hamulcem zespolonym.
Powrót do strony sygnałów
English version. Click here. Deutsch version. Klicken Sie hier.