Sygnały dawane przy manewrach (M, Rt, Rm)Sygnały przy manewrach są dawane na tarczach zaporowych, manewrowych, na semaforach świetlnych, a także gwizdawką ustną lub trąbką i jednocześnie - chorągiewką lub ręką w dzień, zaś ręczną latarką w porze ciemnej.

I. Sygnały na tarczach manewrowych

Tarcze manewrowe mogą być kształtowe i świetlne.


1. Tarcza manewrowa kształtowa

1) Tarcze manewrowe kształtowe mogą być rchome i nieruchome.

2) Na tarczach ruchomych mogą być podawane następujące obrazy sygnałowe:

Sygnał M1 "Jazda manewrowa zabroniona"

Dzienny
Kwadratowa tarcza niebieska
z białą obwódką, ustawiona jedną
przekątną pionowo
Nocny
Niebieskie światło na
słupie tarczy

Sygnał M2 "Jazda manewrowa dozwolona"

Dzienny
Tarcza w położeniu
poziomym
Nocny
matowobiałe światło na
słupie tarczy

3) Na tarczach manewrowych kształtowych używa się do dawania sygnałów dziennych tarczy, obracającej się na osi poziomej, a do dawania sygnałów nocnych - świateł na słupie tarczy manewrowej.

4) do kontrolowania, czy latarnie na tarczy manewrowej świecą się, pokazują one wstecz przy nastawieniu sygnału M1 - małe światło matowobiałe, a przy nastawieniu sygnału M2 - duże światło białe.

5) Tarcza manewrowa kształtowa nieruchoma zawsze wskazuje, że jazda manewrowa jest zabroniona (sygnał M1). Sygnałem dziennym jest tarcza ustawiona przekątną pionowo a sygnałem nocnym - światło latarni koloru niebieskiego.


2. Tarcze manewrowe świetlne

1) Na tarczach manewrowych świetlnych mogą być wyświetlane następujące obrazy sygnałowe:

Sygnał Ms1 "Jazda manewrowa zabroniona"

Niebieskie światło latarni na słupie lub podstawie tarczy


Sygnał Ms2 "Jazda manewrowa dozwolona"

Matowobiałe światło latarni na słupie lub podstawie tarczy

3. Stosowanie tarcz manewrowych

1) Tarcza manewrowa wskazuje, czy jazda manewrowa taboru jest dozwolona, czy też zabroniona.

2) Tarcze manewrowe ustawia się z prawej strony toru~ patrząc w kierunku jazdy. Odstępstwa dopuszczalne są tylko za zezwoleniem dyrektora okp.

3> Sygnał Ml lub Msl ,Jazda manewrowa zabroniona" na tarczy manewrowej oznacza, że nie wolno przejechać obok tarczy wska~ zującej ten sygnał.

4) W razie uszkodzenia i niemozności podania na tarczy manewrowej sygnału ~,Jazda manewrowa dozwolona" (M2, Ms2) manewrujący tabor może przejechać poza tę tarczę, gdy obsługujący ją pracownik da kierownikowi manewrów, a dla jazdy nie pilotowanego pojazdu trakcyjnego - maszyniście, ustne pozwolenie na minięcie sygnału ,Jazda manewrowa zabroniona" (Ml, Msl), a ponadto poda sygnał ,Do mnie" (Rml) względnie ,Ode mnie" (Rm2).

5) Sygnały na tarczach manewrowych są ważne tylko dla manewrów.

6) Tarcze manewrowe kształtowe nie oddane do użytku lub unieważnione oznacza się przez umocowanie ukośnego krzyża na pionowo ustawionej tarczy lub przez zdjęcie tarćzy ze słupa. Tarcze manewrowe świetlne nie oddane do użytku lub unieważnione oznacza się tak samo, jak semafory świetlne.

7) Latarń tarcz manewrowych nie oddanych do użytku lub unieważnionych nie oświetla się. .


II. Sygnały manewrowe na semaforach świetlnych

1. Do sygnalizowania jazd manewrowych używa się również semaforów świetlnych, na których podaje się następujące sygnały:

Sygnał S1 "Stój"
Czerwone światło na
semaforze świetlnym
Sygnał Ms2 "Jazda manewrowa
dozwolona"
Jedno matowobiałe światło
na semaforze świetlnym

2. W przypadkach konieczności sygnalizowania jazd manewrowych na tarczach manewrowych świetlnych, które musiałyby być ustawione przy semaforze świetlnym, stosuje się zamiast osobnej tarczy manewrowej świetlnej, sygnalizowanie manewrów na semaforze świetlnym.
Przy tym sygnał S1 "Stój" jest podawany światłem czerwonym na semaforze, sygnał zaś Ms2 "Jazda manewrowa dozwolona" - światłem matowobiałym na semaforze.

3. W razie uszkodzenia i niemożności podania sygnału Ms2 na semaforze oznaczonym białą tabliczką z czarną literą "m" manewrujący tabor może przejechać poza ten semafor, gdy obsługujacy go pracownik - osobiście lub za pośrednictwem nastawniczego (zwrotniczego) swego posterunku nastawczego - da kierownikowi manewrów, a dla jazdy niepilotowanego pojazdu trakcyjnego - maszyniście (ustnie lub za pomocą środków łączności) pozwolenie na minięcie sygnału "Stój" (S1), a ponadto poda sygnał "Do mnie" (Rm1) lub "Ode mnie" (Rm2).

4. Na semaforze świetlnym, wyposażonym w komorę światła białego do sygnalizowania manewrów, umieszcza się białą tabliczkę z czarną literą "m".


III. Sygnały ręczne i słuchowe dawane przy manewrach :

1. Sygnał Rm1 "Do mnie"

Dwa długie tony gwizdawką ustną lub trąbką

_______________ _______________

i jednocześnie

Dzienny
Chorągiewka sygnałowa
koloru żółtego lub ręka
poruszana poziomo
Nocny
Ręczna latarka z białym
światłem poruszana poziomo

Sygnał Rm1 oznacza, że należy jechać w kierunku do dającego sygnał.


2. Sygnał Rm2 "Ode mnie"

Jeden długi ton gwizdawką ustną lub trąbką

_______________

i jednocześnie

Dzienny
Chorągiewka sygnałowa
koloru żółtego lub ręka
poruszana pionowo
Nocny
Ręczna latarka z białym
światłem poruszana pionowo

Sygnał Rm2 oznacza, że należy jechać w kierunku od dającego sygnał.


3. Sygnał Rm3 "Zwolnić"

kilka przeciągłych tonów gwizdawką ustną lub trąbką

_____ ______ ______ ______ ______

i jednocześnie

Dzienny
Chorągiewka sygnałowa
koloru żółtego lub ręka
poruszana powolnym ruchem po
łuku do góry i na dół
Nocny
Latarka sygnałowa z białym
światłem poruszana powolnym ruchem
po łuku do góry i na dół

4. Sygnał Rm4 "Stój"

Trzy krótkie, szybko po sobie nastepujące, tony gwizdawką ustną lub trąbką kilkakrotnie powtórzone

OOO    OOO   OOO

i jednocześnie

Dzienny
Wywijanie w koło rozwiniętą
chorągiewką sygnałową
albo ręką
Nocny
Wywijanie w koło ręczną
latarką z białym światłem

Do sygnału Rm4 należy się zastosować również i w tym przypadku, gdy sygnał ten został tylko dostrzeżony lub tylko usłyszany.


5. Sygnał Rm5 "Odrzucić"

Dwa długie i jeden krótki ton gwizdawką ustną lub trąbką

_______________ _______________ O

i jednocześnie

Dzienny
Chorągiewka sygnałowa
koloru żółtego lub ręka
poruszana dwukrotnie poziomo,
a następnie pionowo do góry
i szybko na dół
Nocny
Latarka sygnałowa z
białym światłem
poruszana dwukrotnie poziomo,
a następnie pionowo do góry
i szybko na dół

6. Sygnał Rm6 "Docisnąć"

Dwa krótkie tony gwizdawką ustną lub trąbką

O O

i jednocześnie

Dzienny
Kilkakrotne zbliżenie do
siebie wyciągniętych poziomo
przed siebie rąk
Nocny
Szybkie zakrywanie ręką
światła latarki tak, aby w
stronę maszynisty widoczne
było białe światło latarki
przerywane w krótkich odstępach
czasu

Sygnał Rm6 oznacza, że należy nacisnąć na tabor w celu sprzęgnięcia lub rozprzęgnięcia.
Powrót do strony sygnałówEnglish version. Click here. Deutsch version. Klicken Sie hier.