Postanowienia ogólne
 1. Przepisy niniejsze dotyczą sygnalizacji na kolejach dojazdowych PKP oraz na kolejach wąskotorowych użytku niepublicznego z wyjątkiem kolei piaskowych.
  Stosowanie sygnałów i wskaźników nie zawartych w przepisach jest dopuszczalne tylko za każdorazowym zezwoleniem Ministerstwa Komunikacji.

 2. Niniejsze przepisy dotyczą w pełnym zakresie koleje dojazdowe PKP.
  Na kolejach wąskotorowych użytku niepublicznego mogą być stosowane za zezwoleniem Ministerstwa Komunikacji postanowienia ulgowe.

 3. Sygnalizacja, jeśli chodzi o semafory, jest sygnalizacją szybkości, a więc poszczególne sygnały na semaforach zezwalające na jazdę, niezależnie od tego, gdzie semafor się znajduje, podają maszyniście pociągu szybkość, z jaką może prowadzić pociąg (największa dozwolona czy zmniejszona).

 4. Sygnały i wskaźniki służą do wzajemnego porozumiewania się personelu kolejowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej organizacji ruchu pociągów i pracy manewrowej.

 5. Sygnał jest to znak umowny lub zespół tych znaków, za pomocą których podaje się nakaz wykonania określonych czynności, związanych z ruchem pociągów, manewrami lub bezpieczeństwem mienia kolejowego, pracowników kolejowych i osób trzecich.

 6. Wskaźnik jest to znak umowny, za pomocą którego podaje się nakazy lub polecenia nie objęte sygnałami, związane z ruchem pociągów, manewrami lub bezpieczeństwem mienia kolejowego, pracowników kolejowych i osób trzecich.

 7. Sygnały dzieli się na wzrokowe i słuchowe.
  Sygnały wzrokowe dzieli się na kształtowe i świetlne, dzienne i nocne.
  Sygnały świetlne mają te same obrazy sygnałowe zarówno w dzień, jak i w nocy.

 8. Sygnały i wskaźniki powinny być tak ustawione względnie podawane, aby były dobrze widoczne dla drużyny nadjeżdżającego pociągu względnie pracowników, dla których są przeznaczone.

 9. Widoczność sygnałów na semaforach wjazdowych, tarcz ostrzegawczych, sygnałów drogowych i sygnałów na pociągach powinny wynosić co najmniej:

 1. na istniejących liniach i posterunkach ruchu - 160 m

 2. na przebudowywanych liniach i posterunkach ruchu - 200 m

  a sygnałów na semaforach wyjazdowych co najmniej:

 3. na istniejących liniach i posterunkach ruchu - 80 m

 4. na przebudowywanych liniach i posterunkach ruchu - 100 m

  Nocne sygnały wzrokowe należy stosować także w dzień, w warunkach ograniczonej widoczności (mgła, opady atmosferyczne itp.). Odnosi się to przede wszystkim do semaforów, tarcz ostrzegawczych i sygnałów drogowych oraz do innych właściwych przyborów sygnałowych.

 1. W razie dostrzeżenia lub usłyszenia dwóch różnych sygnałów należy zastosować się do tego sygnału, który bardziej zapewnia bezpieczeństwo.

 2. Jeżeli ukazujący się sygnał (dzienny lub nocny) nie odpowiada ściśle obrazowi sygnałowemu ustalonemu w instrukcji, jest to sygnał wątpliwy (niepewny). Każdy sygnał wątpliwy należy rozumieć w znaczeniu, które bardziej zapewnia bezpieczeństwo.

 3. Jeżeli w porze ciemnej semafor kształtowy wskazuje nocny sygnał Sr1 "Stój", nocny sygnał wątpliwy lub jest nieoświetlony i jednocześnie sygnał dzienny zezwalający na jazdę, a przed semaforem tym nie ustawiono tarczy zatrzymania (sygnał D1), ważny jest sygnał dzienny.

 4. Pracownik kolejowy powinien podczas pełnienia służby miec przy sobie właściwe przybory sygnałowe, jeżeli to przewiduje instrukcja dla danego stanowiska pracy.

 5. Każdy pracownik powinien umieć i obowiązany jest podawać sygnał zatrzymania pociągu lub manewrującego składu oraz sygnały "Alarm" i "Pożar", w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, życia ludzkiego lub mienia.

 6. Wszelkie warunki techniczne, instrukcje oraz zarządzenia odnoszące się do sygnalizacji, powinny ściśle odpowiadać postanowieniom niniejszych przepisówi.
Powrót do strony głównej WE1


English version. Click here. Deutsch version. Klicken Sie hier.