Sygnały na semaforach (Sr, S, Sz)


Rozróżnia się semafory kształtowe i świetlne

1. SEMAFOR KSZTAŁTOWY

1) Semafor kształtowy składa się ze słupa, na którym są umieszczone ruchome ramiona koloru białego z czerwoną obwódką oraz latarnie i przesłony z kolorowymi szkłami.
Przez nastawienie jednego lub dwóch ramion semafora w odpowiednie położenie lub też przez ukazanie się odpowiedniego światła na semaforze wydaje się nakaz zabraniający lub zezwalający na jazdę pociągu.
2) Na semaforach kształtowych używa się do dawania sygnałów dziennych ramion, a do dawania sygnałów nocnych - świateł na słupie semafora.
Zależnie od liczby ramion semafory mogą być jednoramienne i dwuramienne.
3) Na semaforach kształtowych mogą być nastawiane następujące sygnały:

Sygnał Sr1 "Stój"

Dzienny
Ramię semafora ustawione poziomo,
na prawo od słupa semaforowego
Nocny
Czerwone światło na semaforze


Sygnał Sr2 "Wolna droga"

Dzienny
Ramię semafora wzniesione pod kątem
45 st. do poziomu, na prawo od
słupa semaforowego
Nocny
Zielone światło na semaforze

Sygnał Sr2 zezwala na jazdę z największą dozwoloną szybkością dla pociągu na danym odcinku linii.


Sygnał Sr3 "Wolna droga ze zmniejszoną szybkością"

Dzienny
Dwa ramiona semafora wzniesione pod kątem
45 st. do poziomu, na prawo
od słupa semaforowego
Nocny
Dwa światła na semaforze w jednym pionie:
dolne światło pomarańczowe a górne zielone

Sygnał Sr3 zezwala na jazdę z szybkością nie większą niż 15 km/h, począwszy od semafora do końca okręgu zwrotnicowego osłanianego tym semaforem.

4) Do kontrolowania w nocy położenia ramion semafora i świecenia się latarń stosuje się światła wsteczne.
Gdy semafor pokazuje sygnał Sr1 "Stój", górna latarnia pokazuje wstecz duże światło matowobiałe, a na semaforze dwuramiennym - oprócz tego - dolna latarnia małe swiatło matowobiałe.
Gdy semafor pokazuje sygnał Sr2, górna latarnia pokazuje wstecz duże światło białe, a na semaforze dwuramiennym oprócz tego - dolna latarnia małe śiatło matowobiałe.
Gdy semafor wskazuje sygnał Sr3 - obie latarnie pokazują wstecz duże światła białe.
Wymienione światła wsteczne należy stosować na wszystkich semaforach kształtowych, jeśli zachodzi tego potrzeba


.

2. SEMAFOR ŚWIETLNY

1) Semafor świetlny składa się z oprawy (głowicy) na słupie lub podstawie (semafor karzełkowy), w której umieszczono jedną lub więcej lamp z kolorowymi szkłami lub z oprawy zawieszonej nad torem.
Na semaforach świetlnych stosuje się światło ciągłe koloru czerwonego, zielonego, pomarańczowego oraz światło koloru białego, które może być ciągłe lub migające.
Obraz sygnałowy może być podawany jednym lub dwoma światłami jednocześnie.
Jeżeli obraz sygnałowy składa się z dwóch świateł, to dolne światło jest zawsze pomarańczowe a górne zielone.

3) Na semaforach świetlnych mogą byś wyświetlane następujące sygnały:

Sygnał Sw1"Stój"
Czerwone światło na semaforze
Sygnał Sw2 "Jazda z największą
dozwoloną szybkością"

Zielone światło
na semaforze
Sygnał Sw3 "Jazda z szybkością
nie przekraczającą 15 km/h"

Dwa światła na semaforze w jednym pionie:
dolne światło pomarańczowe, a górne zielone

Jazda z szybkością nie przekraczającą 15 km/h obowiązuje od semafora do końca okręgu zwrotnicowego osłanianego tym semaforem.

4) Słupy semaforów świetlnych są malowane w poziome pasy czerwono - białe.
W przypadku semaforów świetlnych karzełkowych, umieszczonych na podstawie, maluje się tarczę tłową lub głowicę tego semafora na przemian w poziome pasy białe i czerwone w ten sposób, aby pas czerwony był pomiędzy białymi.
W razie zawieszenia komory sygnałowej nad torem należy umieścić nad nią pas blachy pomalowany na przemian w poziome pasy białe i czerwone tak, aby pas czerwony był pomiędzy białymi.

3. STOSOWANIE SEMAFORÓW

1) Semafory wjazdowe powinny być ustawiane przed wszystkimi posterunkami zapowiadawczymi na liniach, na których dozwolona jest szybkość pociągów ponad 30 km/h. Semafory wjazdowe przed skrzyżowaniem linii na szlaku w poziomie szyn, przed splotami torów i przed mostami obrotowymi muszą być ustawiane bez względu na szybkość.

2) Na istniejących liniach o dobrych warunkach widzialności (co najmniej 400m) i profilu podłużnego podejścia (pochylenie do 5%o), na których dozwolona jest szybkość pociągów ponad 30 km/h, lecz nie przekraczająca 40 km/h zezwala się nie stawiać semaforów przed posterunkami zapowiadawczymi, lecz zastąpić je tarczami ostrzegawczymi Ow. Postanowienie to nie dotyczy linii przebudowywanych.

3) Przed posterunkami zapowiadawczymi na liniach, na których dozwolona jest szybkość pociągów nie przekraczająca 30 km/h oraz przed posterunkami ruchu i odgałęzieniami nie obsadzonymi przez dyżurnych ruchu, zamiast semaforów wjazdowych ustawia się tarcze ostrzegawcze Ow.

4) Semafory wyjazdowe stosuje się w razie potrzeby na posterunkach zapowiadawczych.

5) Semafory drogowskazowe stosuje się w razie potrzeby na posterunkach zapowiadawczych, w celu bliższego określenia drogi przebiegu pociągu, jeżeli nie wystarczają do tego semafory wjazdowe i wyjazdowe.

6) Semafory są ustawiane bezpośrednio obok torów z prawej strony, patrząc w kierunku jazdy, lub nad osiami torów, do których się odnoszą.
Za zezwoleniem dyrektora okp można ustawić semafor po lewej stronie toru, patrząc w kierunku jazdy.
Na szlaku dwutorowym dla jazdy pociągu po torze niewłaściwym semafory są ustawiane bezpośrednio obok torów z lewej strony, patrząc w kierunku jazdy, bez stosowania wskaźnika W15 lub nad osiami torów, do których się odnoszą; wówczas nie jest wymagane zezwolenie dyrektora okp.

7) Pociąg zatrzymany przed semaforem wskazującym sygnał Sr1 lub Sw1 "Stój" bądź sygnał wątpliwy (niepewny), przed semaforem świetlnym nieoświetlonym lub wskazującym białe światło może jechać dalej, gdy sygnał Sr1 lub Sw1 "Stój" zmieni się na sygnał zezwalający na jazdę. Jeżeli nie nastąpi zmiana sygnału Sr1 lub Sw1 "Stój" na sygnał zezwalający na jazdę, to pociąg może jechać dalej na sygnał zastępczy lub wówczas, gdy pracownik kolejowy do tego wyznaczony wręczy kierownikowi pociągu (a przy pociągach towarowych z jednoosobową obsadą konduktorską lub bez obsady oraz przy lokomotywach jadących luzem - maszyniście) rozkaz szczególny do dalszej jazdy.
Pociąg zatrzymany przed semaforem kształtowym w porze ciemnej nieoświetlonym lub wskazującym białe światło bądż sygnał nocny wątpliwy (niepewny) może jechać dalej wówczas, gdy kierownik pociągu i maszynista (a przy pociągach towarowych z jednoosobową obsadą konduktorską lub bez obsady oraz przy lokomotywach jadących luzem - drużyna lokomotywowa) stwierdzą, że semafor ten wskazuje dzienny sygnał zezwalający na jazdę.

8) Pociąg zatrzymany wskutek braku semafora kształtowego lub świetlnego na miejscu, na którym poprzednio się znajdował, jak również pociąg zatrzymany przed sygnałem D1 (tarcza zatrzymania) ustawionym w miejscu brakującego semafora, może jechać dalej, gdy pracownik kolejowy do tego wyznaczony wręczy kierownikowi (a przy pociągach towarowych z jednoosobową obsadą konduktorską lub bez obsady oraz przy lokomotywach jadących luzem - maszyniście) rozkaz do dalszej jazdy.

9) Sygnał Sr1 lub S1 na semaforze jest ważny zarówno dla pociągów, jak i dla manewrów i oznacza zakaz przejechania obok semafora wskazującego taki sygnał.

Manewrujący tabor może minąć sygnał "Stój" (Sr1, S1) na semaforze nie oznaczonym białą tabliczką z czarną literą "m":

a) gdy zostanie podany sygnał "Jazda dozwolona" (Z2, Zs2) na tarczy zaporowej lub sygnał "Jazda manewrowa dozwolona" (M2, Ms2) na tarczy manewrowej;
b) jeżeli nie ma tarczy zaporowej lub manewrowej - gdy pracownik obsługujący dany semafor da za pomocą sygnału "Do mnie" (Rm1) lub "Ode mnie" (Rm2) pozwolenie na minięcie sygnału"Stój" (Sr1, S1)

Sygnał zezwalający na semaforze oznacza zakaz manewrowania na drodze przebiegu pociągu.

10) Jeżeli drużyna pociągowa otrzymała zawiadomienie (rozkaz szczególny) z poprzedniego posterunku zapowiadawczego, że semafor jest uszkodzony (semafora nie można nastawić na sygnał zezwalający, bądź semafor wskazuje sygnał wątpliwy lub białe światło), semafor świetlny jest nieoświetlony, bądź jednego z semaforów nie ma na swoim miejscu, to pociąg może przejechać bez zatrzymania obok tych semaforów, chociaż wskazują one sygnał Sr1 lub Sw1 ,Stój", lub też miejsca, w których brak semafora, pod warunkiem, że obok odpowiedniego semafora, lub też w miejscu. w którym brak semafora, dany będzie sygnal "Do mnie" (Rm1).
Jeżeli sygnał "Do mnie" (Rm1) nie będzie podany, pociąg należy zatrzymać przed semaforem lub w miejscu, w którym brak semafora- nawet gdyby semafor wskazywał sygnał zezwalający na jazdę Dalsza jazda może nastąpić po podaniu sygnału "Do mnie" (Rm1).

Jezeli drużyna pociągowa otrzymała zawiadomienie (rozkaz szczególny), że dla danego pociągu niektóre semafory nie będą ważne (na posterunku zapowiadawczym, osłonnym czasowo zamkniętym) podanie sygnału "Do mnie" (Rm1) nie jest wymagane

11) Jeżeli przy semaforze wskazującym sygnał Sr1 lub Sw1 "Stój" lub w miejscu, w którym brak jest semafora, dawany jest sygnał "Do mnie" (Rm1), a drużyna pociągowa nie została powiadomiona rozkazem szczególnym przez poprzedni posterunek zapowiadawczy, że sygnał na tym semaforze jest nieważny lub że semafora nie ma - pociąg należy zatrzymać przed tym semaforem lub miejscem, w którym brak jest semafora Dalsza jazda może nastąpić przy zachowaniu postanowień pkt 7 lub 8.

12) Semafory kształtowe nie oddane do użytku lub unieważnione oznacza się przez umocowanie ukośnego krzyża na poziomo ustawionym ramieniu semafora albo przez zwieszenie i przymocowanie ramion do slupa.
Semafory świetlne nie oddane do użytku lub unieważnione oznacza się przez umieszczenie ukośnego krzyża pod oprawą semafora
Semaforów nie oddanych do użytku lub unieważnionych nie oświetla się.

 

 


4. Sygnał zastępczy

1) Sygnał zastępczy "Sz" oznacza: "Można przejechać obok semafora wskazującego sygnał Sr1 lub Sw1 "Stój" bądź sygnał wątpliwy, bądź też semafora nieoświetlonego lub tarczy zaporowej wskazującej sygnał "Stój", sygnał wątpliwy bądź nieoświetlonej, albo wjechać na posterunek zapowiadawczy z toru niewłaściwego, bez pisemnego rozkazu"

Dzienny i nocny

Jedno światło matowobiałe migające na semaforze lub słupie semafora wskazującego sygnał Sr1 lub Sw1 "Stój", bądź sygnał wątpliwy, bądź też nieoświetlonego, albo umieszczone na osobnej podstawie lub na tarczy zaporowej wskazującej sygnał "Stój" bądź sygnał wątpliwy bądź też nieoświetlonej

2) Sygnał zastępczy "Sz" stosuje się w razie niemożności podania sygnału zezwalającego na jazdę, ukazania się sygnału wątpliwego lub gdy semafor bądź tarcza zaporowa są nieoświetlone.

3) Sygnał zastępczy "Sz" zezwala na przejechanie obok semafora wskazującego sygnał Sr1 lub Sw1 "Stój", bądź też semafora wskazującego sygnał wątpliwy lub semafora nieoświetlonego albo obok tarczy zaporowej wskazującej sygnał "Stój", bądż też sygnał wątpliwy albo tarczy zaporowej nieoświetlonej, bez wręczenia rozkazu szczególnego

4) Sygnał zastępczy "Sz" ustawia się również na osobnej podstawie przed posterunkiem zapowiadawczym leżącym na linii dwutorowej, na zasadach ustawiania semaforów wjazdowych. Tym sygnałem daje się zezwolenie na wjazd na posterunek zapowiadawczy z toru niewłaściwego.

5) Jazda na sygnał zastępczy może odbywać się z szybkością nie większą niż 15 km/h i nie wymaga zatrzymania się przed nim. Maszynista jednak powinien tak regulować szybkość jazdy, ażeby mógł w każdej chwili zatrzymać pociąg w razie nagłego zauważenia przeszkody.
Powrót do strony sygnałówEnglish version. Click here. Deutsch version. Klicken Sie hier.