Wskaźniki stosowane w innych przypadkach, niż na zwrotnicach


1. Wskaźnik WW1. Oznacza, że pociąg lub przetaczany tabor należy zatrzymać. Dalsza jazda jest możliwa po sprawdzeniu przez drużynę pociągową lub innego pracownika kolejowego, że nie me przeszkód.

Biała tablica lub latarnia w kształcie elipsy z czarnym obramowaniem, z prostym czarnym krzyżem, ustawiona większą średnicą pionowo

1) Wskaźnik WW1 ustawia się z prawej strony toru, patrząc w kierunku jazdy, na szlaku w odległości 5 - 20 m (w zależności od warunków miejscowych) od miejsca niebezpiecznego. Sposób sprawdzenia, czy nie ma przeszkód do dalszej jazdy winien być wskazany w służbowym rozkładzie jazdy (wykaz ostrzeżeń stałych).

2) Wskaźnik WW1 może być wykonany w postaci latarni lub tarczy nieoświetlenej, w zależności od miejscowych warunków. W przypadku potrzeby oświetlania należy stosować latarnię wskaźnika WW1.


2. Wskaźnik WW2. Oznacza, że w odległości drogi hamowania pociągów znajduje się, wskaźnik WW1 i że należy dać sygnał Rp1 ,,Baczność".

Biała tablica w kształc elipsy z czarnym obramowaniem i czarnym trójkątem zwróconym wierzchołkiem ku górze, ustawiona większą średnicą pionowo

 

1) Wskaźnik WW2 ustawia się w odległości drogi hamowania pociągów przed wskaźnikiem WW1 z prawej strony toru, patrząc w kierunku jazdy. Wskaźnik WW2 nakazuje danie sygnału Rpl "Baczność" i zmniejszenie szybkości pociągów z takim wyrachowaniem, ażeby pociąg był zatrzymany przed wskaźnikiem WW1.

2) Wskaźnika WW2 nie oświetla się w porze ciemnej.


2a. Wskaźnik WW3. Oznacza, że należy zmniejszyć szybkość jazdy pociągów transportowych.

Kwadratowa biała tablica z czarnym obramowaniem, ustawiona po przekątnej pionowo, a na niej czarna liczba wskazująca dozwoloną szybkość (w dziesiątkach kilometrów). Zaleca się w każdym wierzchołku tablicy na białym tle umieścić jedno białe szkło odblaskowe o średnicy 45-65 mm.

1) Wskaźnik WW3 należy stosować wówczas, gdy ostrzeżenie jest ujęte w wykazie ostrzeżeń stałych.

2) Wskaźnik WW3 ustawia się w odległości drogi hamowania przed miejscem, po którym należy jechać ze zmniejszoną szybkością. Ponadto w miarę potrzeby oznacza się wskaźnikami W9 miejsce, od. którego należy jechać ze zmniejszoną szybkością, oraz miejsce, od którego wolno powrócić do normalnej szybkości.

3) Zasady ustawiania wskażriika WW3 są te same, co zasady ustawiania wskaźnika W8.

4) Wskaźnik WW3 umieszcza się pod wskaźnikiem W8, jeżeli na jednym odcinku obowiązuje zmniejszona szybkość jazdy pociągów transportowych inna niż pozostałych pociągów lub umieszcza się osobno, jeżeli na danym odcinku obowiązuje zmniejszona szybkość jazdy tylko pociągów transportowych.

5) Wskaźnika WW3 w porze ciemnej nie oświatla się.


3. Wskaźnik W4. Oznacza miejsce zatrzymania się coła pociągu

Prostokątny biały krzyż na ciemnym prostokątnym tle

1) Wskaźnik W4 służy do oznaczenia miejsca na stacji, przystanku, posterunku osłonnym itp., do którego ma dojechac czoło zatrzymującego się tam pociągu. Pociąg mający postój należy zatrzymac w takiej odległości przed wskaźnikiem W4, aby ruch podróznych był najdogodniejszy.

2) Wskaźnik W4 ustawia się przy końcu peronu lub przed ukresem z prawej strony toru, do którego się odnosi. Jeżeli koniec peronu nie znajduje się w pobliżu ukresu, to wskaźnik W4 ustawiony przy tym końcu peronu odnosi się tylko do pociągów pasażerskich.

3) Wskażnik W4 może być wykonany w postaci latarni lub tarczy nieoświetlonej, w zależności od miejscowych warunków. W przypadku potrzeby oświetlania wskaźnika W4, należy stosować ten wskaźnik w postaci latarni.


4. Wskaźnik W5. Oznacza granicę przetaczania

Biała tablica, u góry zaokrąglona, z białym obramowaniem

1) Wskaźnik W5 stosuje się niezależnie od tarcz manewrowych na tych stacjach i przy tych torach, na których zachodzi potrzeba stałego oznaczenia granicy, do której przetaczanie jest dozwolone. Przetaczanie poza wskaźnik W5 dopuszczalne jest tylko za pozwoleniem dyżurnego ruchu (rozkaz szczególny).

2) Wskaźnik W5 należy ustawiać przed semaforem wjazdowym w odległości co najmniej 100m, patrząc w kierunku szlaku.

3) Na stacjach linii dwutorowych wskaźnik W5 ustawia się przy torach wjazdowych, po stronie semafora wjazdowego. Na stacjach linii jednotorowych wskaźnik W5 ustawia się po prawej stronie toru głównego zasadniczego, patrząc w kierunku szlaku.

4) Wskaźnika W5 w nocy nie oświetla się.


5. Wskaźnik W6. Oznacza, że należy dać sygnał "Baczność"

Trójkątna biała tablica z czarnym obramowaniem

1) Wskaźnik W6 ustawia się tam, gdzie maszynista powinien dać sygnał Rp1 "Baczność".

2) Wskaźnik W6 ustawia się w odległości co najmniej 200m przed zabezpieczanym miejscem, z prawej strony toru, do którego się odnosi, patrząc w kierunku jazdy.

3) Wskaźnika W6 w nocy nie oświetla się. Powierzchnia wskaźnika może być wykonana z materiałów odblaskowych.


6. Wskaźnik W7. Oznacza, że należy dawać sygnały Rp1 "Baczność" dla ostrzeżenia pracujących na torze

Przenośna trójkątna biała tablica z czarnym obramowaniem i czarną literą "R"

1) Wskaźnik W7 ustawia się tam, gdzie maszynista powinien dać sygnał Rp1 "Baczność" ze względu na bezpieczeństwo ludzi pracujących na torze.

2) Wskaźnik W7 ustawia się z obu stron przed miejscem prowadzenia robót na torze, w odległości od 200 do 300 m od miejsca prowadzenia robót, w zależności od warunków miejscowych.

3) wskaźnika W7 w porze nocnej nie oswietla się. Powierzchnia wskaźnika może być wykonana z materiałów odblaskowych.


7. Wskaźnik W8. Oznacza, że należy zmniejszyć szybkośc jazdy

Trójkątna biała tablica z czarnym obramowaniem, zwrócona wierzchołkiem ku dołowi, a na niej czarna cyfra wskazująca dozwoloną sżybkość (w dziesiątkach kilometrów). Gdy nie można ustawić tej tablicy w skrajni, stosuje się tablicę zwróconą wierzchołkiem ku górze i umieszcza się nisko. Zaleca się w każdym wierzchołku tablicy na białym tle umieścić jedno białe szkło odblaskowe o średnicy 45- 65 mm.

1) Wskaźnik W8 należy stosować wówczas, gdy ostrzeżenie jest ujęte w wykazie ostrzeźeń stałych.

2) Wskaźnik W8 ustawie się w odległości drogi hamowania przed miejscem, po którym należy jechać ze zmniejszoną szybkością. Ponadto w miarę potrzeby oznacza się wskaźnikami W9 miejsce, od którego należy jechać ze zmniejszoną szybkością, oraz miejsce, od którego wolno powrócić do normalnej szybkości.

Zasady ustawiania wskaźnika W8 są te same, co zasady ustawiania tarczy ,Zwolnić bieg" (sygnału D6) tj.:

a) na szlaku jednotorowym wskaźnik W8 ustawia się z prawej strony toru dla każdego kierunku jazdy, tj. bez względu na to, czy normalnie ruch odbywa się w jednym, czy w obu kierunkach,

b) na szlaku dwutorowym wskaźnik W8 ustawia się po zewnętrznej stronie torów, tj. dla jazdy w kierunku właściwym - z prawej strony toru, zaś dla jazdy w kierunku niewłaściwym - z lewej strony toru, patrząc w kierunku jazdy. Wskaźnik W8 ustawia się tak samo przy równoległym zbliżeniu torów szlakowych dwóch linii jednotorowych.

Przykłady sposobu ustawienia wskaźników W8 i W9 na szlaku jednotorowym. dwutorowym jak również przy równoległym zbliżeniu torów szlakowych dwóch linii jednotorowych. są podane w załączniku 2.

3) Wskaźnika W8 w porze ciemnej nie oświetla się.

4) W przypadku konieczności zmniejszenia szybkości pociągów w obrębie stacji na całej jej długości należy ustawić wskaźnik W8 przy semaforze wjazdowym. a tam gdzie nie ma semafora wjazdowęgo - przed zwrotnicą wjazdową. W tym przypadku zmniejszenie szybkości obowiązuje do czasu minięcia przez pociąg całej stacji. Jeżeli zajdzie potrzeba zmniejszenia szybkości tylko na części toru w obrębie stacji, to należy takie miejsce osłonić z obu stron w ten sam sposób, jak na szlaku.


8. Wskaźnik W9. Oznacza początek lub koniec odcinka, przez który należy przejeżdżać z ograniczoną prędkością

Prostokątna biała tablica z czarnym obramowaniem, a na niej z jednej strony czarny kąt, zwrócony wierzchołkiem ku dołowi, z drugiej zaś - zwrócony wierzchołkiem ku górze

 

1) Wskaźnik ten należy stosować łącznie ze wskaźnikiem W8 wówczas, gdy ostrzeżenie jest ujęte w wykazie ostrzeżeń stałych.

2) Wskaźnik W9 ustawia się w miarę potrzeby za wskaźnikiem W8, patrząc w kierunku jazdy, na początku i na końcu odcinka, przez który należy jechać ze zmniejszoną szybkością.

Na początku odcinka wskaźnik W9 ustawia się po tej stronie toru, po której ustawiono wskaźnik W8

Na końcu odcinka:

a) na szlaku jednotorowym - obowiązuje maszynistę obraz na odwrotnej stronie wskaźnika W9, ustawionego na początku odcinka dla przeciwnego kierunku, aczkolwiek wskaźnik ten jest ustawiony z lewej strony toru, patrząc w kierunku jazdy,

b) na szlaku dwutorowym i przy równoległym zbliżeniu torów szlakowych dwóch linii jednotorowych - obowiązuje maszynistę obraz na odwrotnej stronie wskaźnika W9, ustawionego na początku odcinka dla przeciwnego kierunku (z prawej albo z lewej strony toru, patrząc w kierunku jazdy).

3) Wskaźnik W9 ustawiony na początku odcinka jest zwrócony do pociągu tą stroną, na której jest uwidoczniony kąt zwrócony wierzchołkiem ku dołowi, ustawiony zaś na końcu odcinka - tą stroną, na której jest uwidoczniony kąt zwrócony wierzchołkiem ku górze.

4) Wskaźnika W9 nie oświetla się w porze ciemnej.


9. Wskaźnik W10a i W10b. Oznaczają, że należy rozpocząć (W10a) lub zaprzestać (W10b) popychania

Prostokątna czarna tarcza z białym kątem zwróconym wierzchołkiem ku górze (wskaźnik W10a) albo ku dołowi (wskaźnik W10b)

1) Wskaźniki W10a i W10b służą do oznaczania w razie potrzeby tych punktów na szlaku, przy których lokomotywa popychająca ma rozpocząć popychanie pociągu albo zaprzestać popychania.

2) Wskaźnik W10a ustawia się w odległości 50 m przed miejscem, od którego należy rozpocząć popychanie, zaś W10b - w miejscu, od którego należy zaprzestać popychania pociągu.
Wskaźniki W10a i W10b ustawia się z prawej strony tego toru, do którego się odnoszą.

3) Wskaźników W10a i W10b w porze nocnej nie oświetla się


10. Wskaźnik W12. Oznacza, że należy zakropić popielnik oraz zamknąć klapy popielnika

Biała tablica w kształcie ukośnika z czarnym obramowaniem

1) Wskaźnik W12 ustawia się w odległości 100 m przed mostami, wiaduktami itp. Przy przejeżdzaniu obok tego wskaźnika należy popielnik parowozu zakropić i zamknąć jego klapy. Z zamkniętymi klapami należy jechać do czasu minięcia osłanianego tym wskaźnikiem obiektu.

2) Wskaźnika W12 nie oświetla się.


11. Wskaźnik W13. Oznacza, że należy podnieść noże i zamknąć skrzydła pługa odśnieżnego

Czarno-biała krata lub dwie kraty jedna nad drugą składające się z dwóch par ukośników

1) Wskaźnik W13 stosuje się do oznaczania miejsc (przejazd, most, rozjazd), przed którymi powinny być podnoszone noże i zamykane skrzydła pługa odśnieżnego podczas oczyszczania toru ze śniegu.

2) Wskaźnik W13 ustawia się w odległości 50 m od miejsca, przez które należy przejeżdżać z podniesionym nożem i zamkniętymi skrzydłami pługa, z obydwóch stron tego miejsca przy każdym torze. Przeszkody znajdujące się w odległości mniejszej od 150m jedna od drugiej, powinny być oznaczone jako jedna przeszkoda wskaźnikiem W13 o podwójnej czarno-białej kracie, składającej się z dwóch par ukośników przybitych do słupa.

3) Wskaźnika W13 w porze nocnej nie oświetla się.


12. Wskaźnik W14. Oznacza początek lub koniec odcinka, przez który należy przejechać z ograniczoną prędkością

Prostokątna tablica pomarańczowa z czarnym obramowaniem, a na niej z jednej strony czarny kąt zwrócony wierzchołkiem ku dołowi, a z drugiej - zwrócony wierzchołkiem ku górze

1) Wskaźnik ten należy stosować łącznie z sygnałem D6.

2) Wskaźnik W14 ustawia się za tarczą "Zwolnić bieg" (sygnał D6), patrząc w kierunku jazdy, na początku, a w razie potrzeby i na końcu odcinka, przez który należy jechać ze zmniejszoną prędkością.

Na początku odcinka wskażnik W14 ustawia się po tej stronie toru, po której ustawiono tarczę "Zwolnić bieg"(sygnał D6).

Na końcu odcinka:

 

a) na szlaku jednotorowym - obowiązuje maszynistę obraz na odwrotnej stronie wskaźnika-W1 4, ustawionego na początku odcinka dla przeciwnego kierunku, aczkołwiek wskaźnik ten jest ustawiony z lewej strony toru, patrząc w kierunku jazdy,

b) na szlaku dwutorowym i przy równoległym zbliżeniu torów szlakowych dwóch lińii jednotorowych obowiązuje maszynistę obraz na odwrotnej stronie wskaźnika W14. ustawionego dla przeciwnego kierunku (z prawej albo z lewej strony toru, patrząc w kierunku jazdy).

3) Wskaźnik W14 ustawiony na początku odcinka jest zwrócony do pociągu tą stroną, na której jest uwidoczniony kąt zwrócony wierzchołkiem ku dołowi, ustawiony zaś na końcu odcinka - tą stroną, na której uwidoczniony jest kąt zwrócony wierzchołkiem ku górze.

4) Wskaźnika W14 w porze nocnej nie oświetla się.


13. Wskaźnik W15. Oznacza, że semafor, tarcza zaporowa lub tarcza ostrzegawcza, które nie są umieszczone w miejscu, w którym powinny się znajdować, pomimo to odnoszą się do toru, przy którym stoi wskaźnik

Kwadratowa biała tablica z czarnym trójkątem zwróconym ostrzem w kierunku semafora, sygnalizatora powtarzającego lub tarczy ostrzegawczej

1) Wskaźnik W15 ustawia się w tym miejscu, w którym powinny być ustawione: semafor, tarcza zaporowa lub tarcza ostrzegawcza.

2) Wskaźnika w15 nie oświetla się.


14. Wskaźnik W16. Oznacza, że za wskaźnikiem w odległości drogi hamowania znajduje się przystanek osobowy

Biała tablica z trzema czarnymi pasami, wnoszącymi ukośnie z lewa na prawo, ustawiona skośnie do toru

1) Wskaźnik W16 ustawia się, w miarę potrzeby, przed przystankami osobowymi, z prawej strony toru, do którego się odnosi, w odległości drogi hamowania pociągów obowiązującej na danym szlaku, liczonej od wskaźnika W4, ustawionego na tym przystanku.

2) Wskaźnika W16 nie oświetla się.


Wskaźnik W17. Oznacza miejsce przy zbiegających się torach, dokąd można zająć tor taborem

Słupek biało - czerwony

Wskaźnik W1 7 (słupek ukresowy) ustawia się między wewnętrznymi szynami odgałęzienia torów, w miejscu, gdzie odległość między osiami torów wynosi:
3500 mm - przy szerokości toru 1435 mm i przy stosowaniu transporterów do przewozu wagonów normalnotorowych,
3000 mm - przy szerokości toru 1000 mm,
2900 mm - przy szerokości toru 750 mm,
2800 mm - przy szerokości toru 600 mm,
2600 mm - przy szerokości toru 785 mm.

Powrót do strony wskaźnikówEnglish version. Click here. Deutsch version. Klicken Sie hier.