Załącznik numer 2 do przepisów WE1Przykłady osygnalizowania leżących blisko siebie odcinków torów, na szlaku jednotorowym i dwutorowym, wymagających zwolnienia jazdy pociągów wskutek ograniczeń doraźnie wprowadzonych
oraz
przykłady osygnalizowania odcinków torów, na szlaku jednotorowym i dwutorowym, jak również przy równoległym zbliżeniu dwóch torów szlakowych różnych linii kolejowych, wymagających zwolnienia jazdy pociągów wskutek ograniczeń stałych i doraźnie wprowadzonych


I. PRZYKŁADY OSYGNALIZOWANIA LEŻĄCYCH BLISKO SIEBIE ODCINKÓW TORÓW

1. Szlak jednotorowy

1) Dwa odcinki lezące jeden za drugim niedaleko od siebie, na których szybkość jazdy powinna być ograniczona odpowiednio do 10 km/h i do 20 km/h

Kierunek A-B

Sygnał D6 dla ograniczenia szybkości jazdy do 20 km/h powinien być ustawiony w km 4,2, aby nie wprowadzał w błąd maszynisty, został on ustawiony w km 4,3 w miejscu ustawienia wskaźnika W14 dla odcinka z ograniczeniem szybkości do 10 km/h. Droga hamowania wynosi 300 m i jest wystarczająca, poniewaz szybkość będzie większa (20 km/h).

Kierunek B-A

Sygnał D6 dla odcinka, na którym szybkość ogranicza się do 10 km/h powinien być ustawiony w km 4,9 (400 m), czyli 100 m za wskaźnikiem W14 dla początku odcinka o szybkości 20 km/h. Dla lepszej przejrzystości może on być ustawiony w km 5,0, obok wskaźnik W1 4 dla pierwszego odcinka zwolnionej jazdy, tj. w odległości 500 m.


2) Jeżeli odcinek szlaku między dwoma ostrzeżeniami jest krótszy lub równy drodze hamowania, należy włączyć go, traktując jako jedno ostrzeżenie, do odcinka, na którym obowiązuje większe ograniczenie szybkości (mniejsza szybkość)


 

3) Jeżeli wewnątrz dłuższego odcinka, na którym szybkość jest ograniczona do 20 km/h leży odcinek, na którym należy ograniczyć szybkość do 10 km/h, należy pośtąpić w sposób niżej wskazany

Kierunek A-B

Sygnał D6 dla drugiej części długiego odcinka (od km 5,7 do km 6,1) dla szybkości ograniczonej do 20 km/h ustawiono obok wskaźnika W14 dla odcinka z ograniczoną szybkością do 10 km/h (początek) w km 5.4. Droga hamowania 300 m jest wystarczająca, ponieważ szybkość na następnym odcinku zwiększa się.

Kierunek B-A

Sygnał D6 dla odcinka szybkości 10 km/h należy ustawić w km 6,1, ponieważ szybkość jazdy powinna się zmniejszyć (z 20 km/h na 10 km/h).

Sygnał D6 dla drugiego odcinka, z ograniczeniem szybkości do 20 km/h, powinien być ustawiony w odległości 400 m od początku tego odcinka, tj. w km 5,8, a więc 100 m przed wskaźnikiem W14 dla odcinka o szybkości jazdy 10 km/h. Sygnał ten został jednak ustawiony obok wskaźnika W14 w km 5,7. Odległość 300 m od początku odcinka, dla którego przewidziana jest szybkość 20 km/h jest wystarczająca, gdyż następny odcinek będzie przejeżdżany z większą szybkością niż poprzedni.


2. Szlak dwutorowy

1) Wewnątrz dłuższego odcinka, z ograniczeniem szybkości do 20 km/h, leży krótszy odcinek, na którym ograniczenie szybkości wynosi 10 km/h, gdy dozwolona szybkość jazdy wynosi 35 km/h

Droga hamowania jest wystarczająca, jeśli chodzi o ustawienie sygnału D6.
W celu uniknięcia zbytniego zgrupowania sygnałów zaniechano ustawienia wskaźnika W14 dla końca pierwszego odcinka o szybkości ograniczonej do 20 km/h i dla końca odcinka o szybkości ograniczonej do 10 km/h. Sygnał D6 dla drugiego odcinka o szybkości ograniczonej do 20 km/h leżącego za odcinkiem o szybkości ograniczonej do 10 km/h. ustawiono obok wskaźnika W14 odnoszącego się do początku odcinka, na którym szybkość ma być ograniczona do 10 km/h, a mianowicie w km 4,4 zamiast w km 4,5.. Takie ustawienie sygnału daje jaśniejszy i przejrzystszy obraz osygnalizowania.


Droga hamowania dla drugiego i trzeciego sygnału D6 jest niewystarczająca.
Gdyby ustawiono sygnał D6 dla pierwszego odcinka z ograniczeniem szybkości do 20 km/h w km 4,3, wskaźnik W14 na początku tego odcinka w km 4,7 wówczas sygnał D6 dla odcinka z ograniczeniem szybkości do 10 km/h należałoby ustawić w km 4,5 a więc 200 m przed wskaźnikiem W14 ustawionym dla pierwszego odcinka z ograniczeniem szybkości do 20 km/h. Takie ustawienie mogłoby wprowadzić w błąd maszynistę. Wobec tego sygnał D6 dla odcinka z ograniczeniem szybkości do 10 km/h powinien być ustawiony w odległości 400m, ponieważ szybkość będzie zmniejszona i dlatego ustawiono go w km 4,5 - bezpośrednio obok wskaźnika W14 dla pierwszego odcinka z ograniczeniem szybkości do 20 km/h. Dla drugiego odcinka z ograniczeniem szybkości do 20 km/h leżącego za odcinkiem, po którym wolno jechać z szybkością 10 km/h, wystarcza droga hamowania 300m, ponieważ szybkość na nim wzrasta. Sygnał D6 dla tego odcinka został ustawiony obok wskaźnika W14 dla odcinka z ograniczeniem szybkości do 10 km/h. Zaniechano ustawienia wskaźnika W14 dla końca pierwszego i drugiego odcinka o ograniczonej szybkości.


2) Bardzo krótkie następujące po sobie odcinki wymagające zmniejszenia szybkości odpowiednio do 10 km/h, a następnie do 20 km/h. gdy dozwolona szybkość jazdy wynosi 35 km/h

Dla pierwszego sygnału D6 droga hamowania 400 m jest wystarczająca dla zmniejszenia szybkości na moście do 10km/h. Dla drugiego sygnału D6 droga hamowania wynosi tylko 110 m, jest to jednak wystarczające, gdyż należy zwiększyć szybkość do 20 km/h; z tego również względu zbędne jest ustawienie wskaźnika W14 dla końca odcinka, po którym można przejechać z szybkością 10 km/h. natomiast koniec odcinka, po którym można jechać z szybkością 20 km/h. jest osygnalizowany wskaźnikiem W14 gdyż od miejsca ustawienia tego wskaźnika można jechać dalej z maksymalną dozwoloną szybkością (35 km/h).

3) W przypadkach podobnych, a nie podanych, należy wzorować się na opisanych przykładach.

4) We wszystkich omawianych przykładach chodzi o ostrzeżenia niestałe, a więc takie, które wymagają powiadomienia drużyn pociągowych rozkazem szczególnym.


II. Przykłady ustawiania wskaźników W8 i W9

Rysunek 1

1) Rysunek 1 przedstawia ustawienie wskaźników na szlaku jednotorowym; linią przerywaną oznaczono odwrotną stronę wskaźnika W9, sygnalizującą koniec odcinka, przez który należy jechać ze zmniejszoną prędkością; obraz tego wskaźnika jest ważny dla maszynisty, aczkolwiek wskaźnik jest ustawiony z lewej strony toru, patrząc w kierunku jazdy.


Rysunek 2

2) Rysunek 2 przedstawia ustawienie wskaźników na szlaku dwutorowym przy ograniczeniu prędkości na dwóch torach. Wskaźniki W8 i W9 ustawia się tak samo przy równoległym zbliżeniu torów szlakowych dwóch linii jednotorowych;obrazy wskaźników W8 i W9 są ważne dla maszynisty, aczkolwiek niektóre ze wskaźników są ustawione z lewej strony toru, patrząc w kierunku jazdy.


Rysunek 3

3) Rysunek 3 przedstawia ustawienie wskaźników na szlaku dwutorowym przy ograniczeniu prędkości na jednym torze; obrazy wskaźników W8 i W9 są ważne dla maszynisty, aczkolwiek niektóre ze wskaźników są ustawione z lewej strony toru, patrząc w kierunku jazdy.


Rysunek 4

Ponadto, jak na rysunku 4, dopuszcza się osygnalizowanie podanym sposobem szlaku jednotorowego, w jednym torze szlaku wielotorowego lub torze szlakowym przy równoległym zbliżeniu różnych linii kolejowych. Powyższe można stosować przy stałych ograniczeniach prędkości tylko dla jednego kierunku jazdy, np. na dużym spadku.


III. Przykłady ustawiania tarcz "Zwolnić bieg" (sygnałów D6) i wskaźników W14

Rysunek 5

1) Rysunek 5 przedstawia ustawienie tarcz "Zwolnić bieg" i wskaźników W14 na szlaku jednotorowym; linią przerywaną oznaczono odwrotną stronę wskaźnika W14, sygnalizującą koniec odcinka, przez który należy jechać ze zmniejszoną prędkością; obraz tego wskaźnika jest ważny dla maszynisty, aczkolwiek wskaźnik jest ustawiony z lewej strony toru, patrząc w kierunku jazdy.


Rysunek 6

2) Rysunek 6 przedstawia ustawienie tarcz "Zwolnić bieg" i wskaźnikówW14 na szlaku dwutorowym przy ograniczeniu prędkości na dwóch torach. Tarcze "Zwolnić bieg" i wskaźniki W14 ustawia się tak samo przy równoległym zbliżeniu torów szlakowych dwóch linii jednotorowych;obrazy tarcz i wskaźników są ważne dla maszynisty, aczkolwiek niektóre z tarcz "Zwolnić bieg" i wskaźników W14 są ustawione z lewej strony toru, patrząc w kierunku jazdy.


Rysunek 7

3) Rysunek 7 przedstawia ustawienie tarcz "Zwolnić bieg" i wskaźników W14 na szlaku dwutorowym przy ograniczeniu prędkości na jednym torze; obrazy tarcz i wskaźników są ważne dla maszynisty, aczkolwiek niektóre z tarcz "Zwolnić bieg" i wskaźników W14 są ustawione z lewej strony toru, patrząc w kierunku jazdy.


Rysunek 8

Ponadto, jak na rysunku 8, dopuszcza się osygnalizowanie podanym sposobem szlaku jednotorowego, w jednym torze szlaku wielotorowego lub torze szlakowym przy równoległym zbliżeniu różnych linii kolejowych. Powyższe można stosować przy stałych ograniczeniach prędkości tylko dla jednego kierunku jazdy, np. na dużym spadku.

Powrót do strony głównej WE1English version. Click here. Deutsch version. Klicken Sie hier.