Sygnały zamknięcia toru


1. Sygnałami zamknięcia toru są: sygnały na tarczach zaporowych, kozłach oporowych, wykolejnicach, żurawiach wodnych, obrotnicach i wagach pomostowych.


I. Sygnały na tarczach zaporowych

Rozróżnia się tarcze zaporowe kształtowe i świetlne.

1. Tarcze zaporowe kształtowe

1) Tarcza zaporowa kształtowa składa się z kwadratowej latarni ze szkłem koloru mlecznego w kształcie okrągłej tarczy z czarną kresą, umieszczonej na słupie, wskazującej jednakowe sygnały we dnie i w nocy. Na tej tarczy można nastawiać następujące obrazy sygnałowe:

Sygnał Z1 "Stój"
Dzienny i nocny

Kresa pozioma czarna na
tle białej okrągłej tarczy

Sygnał Z2 "Jazda
dozwolona"
Dzienny i nocny

Kresa ukośna czarna,
pod kątem 45 st. w górę
ku stronie prawej,
na tle białej okrągłej tarczy

2) Latarnie tarcz zaporowych kształtowych mają z tyłu, gdy sygnalizują "Stój", dwa mleczne białe światła w linii poziomej, gdy zaś sygnalizują "Jazda dozwolona" - dwa mleczne białe światła w linii ukośnej, wznoszącej się pod kątem 45° ku stronie prawej.

3) Latarnie tarcz zaporowych, które służą wyłącznie do dawania sygnału Z1 "Stój", mają w tylnej ścianie mały okrągły otwór, przepuszczający mleczne białe światło, gdy latarnia się świeci.

2. Tarcze zaporowe świetlne

1) Tarcza zaporowa świetlna składa się z oprawy, umieszczonej na słupie lub podstawie, w której są umieszczone dwie komory - jedna dla światła czerwonego i jedna dla światła białego. Na tarczy tej można wyświetlać następujące obrazy sygnałowe:

a) Sygnał Zs1 "Stój"

Czerwone światło na tarczy

 

b) Sygnał Zs2 "Jazda dozwolona"

Matowobiałe światło na tarczy

 

2) Tarcz zaporowych świetlnych używa się w zasadzie na posterunkach zapowiadawczych i osłonnych z sygnalizacją świetlną. W uzasadnionych przypadkach mogą być one stosowane również na posterunkach zapowiadawczych i osłonnych z sygnalizacją kształtową.

3. Stosowanie tarcz zaporowych

1) Tarcze zaporowe służą do dawania sygnałów zabraniających lub zezwalających na jazdę po torach stacyjnych.
Sygnały na tarczach zaporowych są ważne zarówno dla manewrów jak i dla pociągów.

2) Tarczę zaporową ustawia się z prawej strony toru, do którego się odnosi. Odstępstwa od tej zasady są dozwolone za zezwoleniem dyrektora okp.

3) Za zezwoleniem dyrektora OKP tarcze zaporowe mogą być wyjątkowo stosowane do sygnalizowania wjazdów na posterunek zapowiadawczy z toru szlakowego niewłaściwego. W takim przypadku ustawia się je na zasadach ustawiania semaforów wjazdowych.

4) Sygnał Z1 i Zs1 "Stój" na tarczy zaporowej oznacza że nie wolno przejechać obok tarczy wskazującej taki sygnał.

5) Pociąg zatrzymany przed tarczą zaporową wskazującą sygnał "Stój" (Z1, Zs1) może jechać dalej, gdy sygnał "Stój" (Z1, Zs1) zmieni się na sygnał zezwalający na jazdę. Jeżeli nie nastąpi zmiana sygnału "Stój" (Z1, Zs1) na sygnał zezwalający na jazdę, to pociąg może jechać dalej na sygnał zastępczy lub wówczas, gdy pracownik kolejowy do tego wyznaczony wręczy kierownikowi pociągu (a przy pociągach z jednoosobową obsadą konduktorską lub bez obsady oraz przy lokomotywach jadących luzem - maszyniście) rozkaz szczególny do dalszej jazdy.

6) W razie uszkodzenia i niemożności podania na tarczy zaporowej sygnału "Jazda dozwolona" (Z2, Zs2) manewrujący tabor może przejechać poza tą tarczę, gdy zostanie spełniony jeden z następujących warunków:

a) na tarczy zaporowej wyświetli się sygnał zastępczy (Sz),

b) wydano rozkaz szczególny pozwalający na minięcie sygnału "Stój" (Z1, Zs1) na tej tarczy, a ponadto podano sygnał "Do mnie" (Rm1) względnie "Ode mnie" (Rm2),

c) dyżurny ruchu osobiście lub za pośrednictwem nastawniczego (zwrotniczego) swego lub innego posterunku nastawczego da kierownikowi manewrów, a dla niepilotowanego pojazdu trakcyjnego maszyniście, ustne pozwolenie na minięcie sygnału "Stój" na tarczy zaporowej (Z1, Zs1), a ponadto poda sygnał "Do mnie" (Rm1) względnie "Ode mnie" (Rm2).

7) W przypadku torów zakończonych kozłem oporowym. tarczę zaporową ustawia się z prawej strony toru, patrząc w kierunku jazdy, w miejscu, gdzie rozpoczyna się odcinek zasypany piaskiem,a przy rampach z prawej strony toru, na wysokości belki zderzakowej kozła oporowego.

Na posterunkach zapowiadawczych przed kozłami oporowymi na torach, na których w porze ciemnej nie manewruje się i nie wjeżdżają pociągi, albo manewruje się sporadycznie lub manewry planowe wykonuje się w krótkim odstępie czasu - a oświetlenie zewnętrzne w czasie manewrowania zapewnia dobrą widoczność sygnału, można za pozwoleniem zarządu kd, a na szlaku bez tego pozwolenia, zamiast latarń używać tarcz nieoświetlonych, dających takie samo wskazanie, jakie daje latarnia sygnału Z1 "Stój"

8) Słupy tarcz zaporowych świetlnych są malowane w poziome pasy czerwono-białe, zaś słupy tarcz zaporowych kształtowych na kolor szary.
W razie zastosowania tarczy zaporowej karzełkowej, umieszczonej na podstawie, maluje się jej tarczę tłową lub głowicę na przemian w pasy poziome białe i czerwone w ten sposób, aby czerwony pas był pomiędzy pasami białymi.

9) Tarcze zaporowe kształtowe nie oddane do użytku lub unieważnione oznacza się przez umocowanie ukośnego krzyża na latarni lub przez zdjęcie latarni ze słupa.

Tarcze zaporowe świetlne nie oddane do użytku lub unieważnione oznacza się tak samo, jak semafory świetlne.

Latarń tarcz zaporowych nie oddanych do użytku lub unieważnionych nie oświetla się.

II. Sygnały na wykolejnicach

1. Sygnał na wykolejnicy składa się z latarni ze szkłem koloru mlecznego w kształcie okrągłej tarczy z czarną kresą. Na posterunkach zapowiadawczych na wykolejnicach w torach, na których w porze ciemnej nie manewruje się lub manewruje się sporadycznie. a oświetlenie zewnętrzne w czasie manewrowania zapewnia dobrą włdoczność, można za pozwoleniem zarządu kd, a na szlaku bez tego pozwolenia, zamiast latarń używać tarcz nieoświetlonych, dających takie same wskazania, jakie dają latarnie sygnałów Z1wk "Stój" i Z2wk "Wykolejnica zdjęta toru".

2. Sygnały na wykolejnicach są następujące:

Sygnał Z1wk
"Stój, wykolejnica na torze"

Dzienny i nocny

Kresa pozioma czarna na tle
białej, okrągłej tarczy

Sygnał Z2wk
"Wykolejnica zdjęta z toru"

Dzienny i nocny

Kresa pozioma czarna na tle
białej, okrągłej tarczy

3. Sygnały na wykolejnicach służą do oznaczania, czy wykolejnica jest na torze, czy też zdjęta z toru.

4. Sygnał Z1wk "Stój, wykolejnica na torze" wskazuje, że jazda i manewry po torze, na którym znajduje się wykolejnica, są dozwolone do wykolejnicy.

5. latarnie sygnałów na wykolejnicach mają z tyłu dwa mleczne białe światełka, które w linii pionowej oznaczają "Wykolejnica zdjęta z toru", w linii zaś poziomej "Stój, wykolejnica na torze".


III. Sygnały na źurawiach wodnych

1. Sygnał na żurawiu wodnym składa się z latarni oszklonej z dwóch przeciwległych stron szkłem koloru czerwonego, z dwóch zaś pozostałych - białego, umieszczonej na ramieniu żurawia.

2. Sygnały na żurawiach wodnych są następujące:

Sygnał Z1z "Stój, przejazd obok żurawia zabroniony"

Dzienny
Ramię żurawia ustawione
prostopadle do osi toru
Nocny
Czerwone światło latarni
umieszczonej na ramieniu
żurawia

Sygnał Z2z "Przejazd obok żurawia dozwolony"

Dzienny
Ramię żurawia ustawione
równolegle do osi toru
Nocny
Białe światło latarni
umieszczonej na ramieniu
żurawia

3. Sygnały na żurawiach wodnych służą do oznaczania położenia ramienia żurawia.

4. Sygnały na żurawiach wodnych są ważne zarówno dla pociągów, jak i dla manewrów.

5. W porze nocnej, gdy ramię żurawia jest ustawione równolegle do toru, latarnia rzuca wzdłuż toru światło białe, gdy zaś ramię żurawia jest ustawione prostopadle do osi toru, latarnia rzuca wzdłuż toru światło czerwone.

6. Na żurawiach wodnych z wiszącymi ramionami do oznaczania miejsca, w którym żuraw się znajduje, umieszcza się na nim latarnię oszkloną szkłem koloru mlecznego w ten sposób, że rzuca ona wzdłuż toru małe światło białe.

7. Jeżeli miejsce ustawienia żurawia jest dobrze oświetlone, to za zezwoleniem zarządu kd można nie stosować na żurawiu żadnego sygnału.


IV. Sygnały na obrotnicach

1. Sygnał na obrotnicy składa się z latarni oszklonej szkłem kolru mlecznego w kształcie okrągłej tarczy z czarną kresą lub z tarczy nieoświetlonej.

2. Sygnał na obrotnicach jest następujący:

Sygnał Z1o
"Stój, wjazd na obrotnicę zabroniony"
Dzienny i nocny

Kresa pozioma czarna na tle
białej, okrągłej tarczy

1) Sygnały na obrotnicach służą do oznaczania, czy wjazd na obrotnicę jest zabroniony, czy dozwolony.

2. Sygnał Z1o "Stój, wjazd na obrotnicę zabroniony" oznacza, że wjazd na obrotnicę jest zabroniony.
Jeżeli latarnia lub tarcza na obrotnicę wskazuje sygnał Z1o "Stój, wjazd na obrotnicę zabroniony", należy użyć wszelkich dozwolonych środków, aby lokomotywę lub przetaczany tabor zatrzymać przed obrotnicą.

3. Sygnał Z1o "Stój, wjazd na obrotnicę zabroniony" wskazuje, że lokomotywę lub przetaczany tabor należy zatrzymać przed obrotnicą. Należy użyć wszelkich dozwolonych środków, aby tabor zatrzymać przed obrotnicą. Wjazd na obrotnicę jest dozwolony po sprawdzeniu przez maszynistę, czy obrotnica jest prawidłowo ustawiona i zaryglowana względnie po podaniu sygnału ręcznego "Do mnie" (Rm1) przez pracownika obsługującego obrotnicę.

4. Jeżeli sygnał Z1 o jest wykonany w postaci latarni, to należy go w porze ciemnej oświetlać.


V. Sygnały na wagach pomostowych

1. Sygnał na wadze pomostowej składa się z latarni oszklonej szkłem koloru mlecznego w kształcie okrągłej tarczy z czarną kresą lub tarczy nieoświetlonej. umieszczonej nad budynkiem wagi pomostowej.

2. Sygnały na wagach pomostowych są następujące:

Sygnał Z1wg
"Stój, wjazd na wagę zabroniony"

Dzienny i nocny

Kresa pozioma czarna na tle
białej, okrągłej tarczy

Sygnał Z2wg
"Wjazd na wagę dozwolony"

Dzienny i nocny

Kresa pozioma czarna na tle
białej, okrągłej tarczy

3. Sygnały na wagach pomostowych służą do oznaczania, czy wjazd na wagę jest zabroniony, czy też dozwolony.

4. Sygnał Z1wg "Stój, wjazd na wagę zabroniony" wskazuje, że zabrania się wjeżdżać na wagę pomostową.

5. Jeśli latarnia lub tarcza na wadze pomostowej wskazuje sygnał Z1wg "Stój, wjazd na wagę zabroniony", należy użyć wszelkich dozwolonych środków, aby tabor zatrzymać przed wagą pomostową.

Powrót do strony sygnałówEnglish version. Click here. Deutsch version. Klicken Sie hier.